ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[24 - 25 สิงหาคม 2561] โครงการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ รุ่น ที่ 2

[24 - 25  สิงหาคม 2561] โครงการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ รุ่น ที่ 2
24 - 25 กรกฎาคม 2561 โครงการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์รุ่นที่ 2 เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นในครอบครัว อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นของเด็ก เยาวชน และป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่งและเพื่อให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามคำสั่งศาล ระหว่าง วันที่  ณ ค่ายลุกเสือบรรจงนุช ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์