ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
31 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ ศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดยนายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรารัตน์ ปาณิกบุตร หัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทุกกลุ่มงานภายในศาลรวมไปถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงานในด้านธุรการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์