ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

[9 สิงหาคม 2560] โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560

[9 สิงหาคม 2560]	โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560
9 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560 โดยนายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางสาวไพลิน อภิทักขกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาประจำ ศาลซึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพาษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์