ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ด้วยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ