ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 26 รายการ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 26 รายการ


เอกสารแนบ