หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 1. ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)
 2. ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)
 3. ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559
 4. การปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 3/2559
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนปฏิบัติ
 1. ว 3 (ป) ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล
 2. ว 29 (ป) ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ / หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 3. ว 33 (ป) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 4. ว 35 (ป) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 5. ว 43 (ป) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วยเครื่องบินในชั่นโดยสาร
 6. ว 4 (ป) ทบทวนแนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน
 7. ว 21 (ป) การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
 3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ รถยนต์หุ่มเกราะ แบบพิมพ์ศาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 6 | 14 ธันวาคม 2561 17:15

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด