ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 1. ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)
 2. ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)
 3. ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559
 4. การปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 3/2559
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนปฏิบัติ
 1. ว 3 (ป) ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล
 2. ว 29 (ป) ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ / หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 3. ว 33 (ป) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 4. ว 35 (ป) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 5. ว 43 (ป) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วยเครื่องบินในชั่นโดยสาร
 6. ว 4 (ป) ทบทวนแนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน
 7. ว 21 (ป) การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
 3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ รถยนต์หุ่มเกราะ แบบพิมพ์ศาล
อัตราค่านำหมาย
อื่นๆ
 1. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 2. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 3. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 4. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงนครไทย
 5. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
 6. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
 7. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
 8. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดหัวหิน
 9. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดน่าน (รวมสาขาปัว)
 10. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
 11. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดมุกดาหาร
 12. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดพล
 13. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
 14. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
 15. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงสมุทรปราการ
 16. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดมีนบุรี
 17. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 1 | 21 พฤศจิกายน 2560 10:55
อ่านข่าว : 1 | 21 พฤศจิกายน 2560 10:54

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ13/60
นัดพร้อมฯ (ว.1) เปลี่ยน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)