ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

46

11 กรกฎาคม 2560 นายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านข่าว

ประกาศ
  ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 1. ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)
 2. ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)
 3. ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559
 4. การปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 3/2559

 5. ประกาศ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

 7. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 8. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

 9. ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม
 10. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2559

 11. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ.pdf

หนังสือเวียน
  หนังสือเวียนปฏิบัติ
 1. ว 3 (ป) ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล
 2. ว 29 (ป) ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ / หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 3. ว 33 (ป) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 4. ว 35 (ป) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 5. ว 43 (ป) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วยเครื่องบินในชั่นโดยสาร
 6. ว 4 (ป) ทบทวนแนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน
 7. ว 21 (ป) การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS

ระเบียบ
  พระราชบัญญัติ
 1. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗-๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
 3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ ๒๕๕๘

 5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
 8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการ รถยนต์หุ่มเกราะ แบบพิมพ์ศาล

 9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
 10. ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559

 11. กรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)
 12. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา

อัตราค่านำหมาย
  ***
 1. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 2. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 3. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 4. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงนครไทย
 5. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
 6. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
 7. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
 8. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดหัวหิน
 9. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดน่าน (รวมสาขาปัว)
 10. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
 11. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดมุกดาหาร
 12. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดพล
 13. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
 14. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
 15. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงสมุทรปราการ
 16. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลจังหวัดมีนบุรี
 17. อัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทาางคดีของ ศาลแขวงดุสิต

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ